Różnicowanie w kierunku

UWAGA! Strona ta używa plików „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

Kliknij aby zmienić slajd
Poprzednia strona www Elektroniczna Obsługa Wniosków
piątek, 05 marca 2021| Odwiedziły nas już 964679 osoby | Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
Gmina Słupca Gmina Lądek Gmina Zagórów Gmina Powidz Gmina Strzałkowo Gmina Miejska Słupca Gmina Ostrowite

Różnicowanie w kierunku

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Cel:
Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Zakres:
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

1) świadczenia usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,
2) świadczenia usług turystycznych związanych z rekreacją i wypoczynkiem,
3) rzemiosła i rękodzieła,
4) świadczenia usług lub produkcji opartej o wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego,
5) wynajmowanie pokoi oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,
6) usług turystycznych,
7) usług związanych z rekreacją i wypoczynkiem,
8) produkcji wyrobów i usług opartych o wykorzystanie zasobów lokalnych.  

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczamy:
1) budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszt rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,
2) nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszt rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki,
3) zagospodarowanie terenu,
4) zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
5) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej,
6) zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowychprzeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, w tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep:
a) w wysokości nieprzekraczajacej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
b) w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności nierolniczej w zakresie innym niż usługi transportowe,
7) rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingiem, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w punkcie 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacjii operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.  
 

Beneficjent:
soba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r, o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Osoba taka musi być pełnoletnia, nie może mieć skończone 60 lat oraz musi być nieprzerwalnie ubezpieczona w pełnym zakresie przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy.
 

Kryteria dostępu:
1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,
2) operacja spełnia wymagania wynikajace z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,
3) działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej, albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
4) inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach o których w pkt 3, 
5) operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej,
6) gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzajacym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.
 

Forma i wysokość pomocy:
Maksymalna wyskość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym w okresie realizacji Programu, nie moze przekroczyć 100 000,00 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych operacji albo 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym rolnika, spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Akty prawne:
? Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442)

? Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr. 85, poz. 519)

? Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr. 129, poz. 867)

? Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 07 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr. 166, poz. 1125)