Tworzenie i rozwój

UWAGA! Strona ta używa plików „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

Kliknij aby zmienić slajd
Poprzednia strona www Elektroniczna Obsługa Wniosków
niedziela, 07 marca 2021| Odwiedziły nas już 964847 osoby | Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Gmina Słupca Gmina Lądek Gmina Zagórów Gmina Powidz Gmina Strzałkowo Gmina Miejska Słupca Gmina Ostrowite

Tworzenie i rozwój

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Cel:
Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.
 

Zakres:
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
1) świadczenie usług turystycznych związanych z rekreacją i wypoczynkiem,
2) świadczenie usług lub produkcja oparta o wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego,
3) świadczenie usług okołobiznesowych (np. rachunkowość, doradztwo gospodarcze, usługi informatyczne, projektowe, tłumaczenia),
4) usługi turystyczne,
5) usługi związane z rekreacją i wypoczynkiem,
6) produkcji wyrobów i usług mających specyficzny, lokalny lub tradycyjny charakter.
 

Beneficjent:
Osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiebiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i majace obrót nieprzekraczajacy równowartość w zł 2 mln euro.

Kryteria dostępu:
1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,

2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,
3) siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajduje się:
a) w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej, albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
- w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupyproducentów owoców i warzy, uznane organizaje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców albo,
- gminy miejskiej, z wyłaczeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
- w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw orza podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
4) biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
5) w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie "Promocja przedsiębiorczości".

Forma i wysokość pomocy:
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operaji nie może przekroczyc:
1) 100 000,00 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
2) 200 000,00 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
2) 300 000,00 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000,00 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Akty prawne:
? Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883)

? Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 50, poz. 402)

? Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rowoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 55, poz. 335)

? Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 62, poz. 319)