Rozwój rynków zbytu

UWAGA! Strona ta używa plików „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

Kliknij aby zmienić slajd
Poprzednia strona www Elektroniczna Obsługa Wniosków
piątek, 05 marca 2021| Odwiedziły nas już 964671 osoby | Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 
Gmina Słupca Gmina Lądek Gmina Zagórów Gmina Powidz Gmina Strzałkowo Gmina Miejska Słupca Gmina Ostrowite

Rozwój rynków zbytu


 

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH

PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  

 Dofinansowanie jest przyznawane na rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk.

KONKURSY / PROJEKTY PODSTAWOWE

Przedsięwzięcie

Wysokość wsparcia (pln)

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)

2.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych

 50 000

Premia [ryczałt]

2.2 Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych  

 50 000 – 200 000

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą – 50 %

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:
1.      Osobą fizyczną, która:

a)     Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b)     Jest pełnoletnia,

c)     Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo

2.    Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

3.    Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.


Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

1.      Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,

2.      Zakupu robót budowlanych lub usług,

3.     Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4.      Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5.      Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6.      Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów.

  

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione:

1.      Od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r.

2.     Zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania w wyniku wyboru przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej trzech ofert od osobowo lub kapitałowo niepowiązanych
z beneficjentem dostawców lub wykonawców,

3.      W formie rozliczenia bezgotówkowego oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości.

  

Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 - 5 lat od otrzymania płatności końcowej.

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.DO POBRANIA