Podejmowanie działalności gospodarczej

UWAGA! Strona ta używa plików „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

Kliknij aby zmienić slajd
Poprzednia strona www Elektroniczna Obsługa Wniosków
piątek, 05 marca 2021| Odwiedziły nas już 964690 osoby | Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
Gmina Słupca Gmina Lądek Gmina Zagórów Gmina Powidz Gmina Strzałkowo Gmina Miejska Słupca Gmina Ostrowite

Podejmowanie działalności gospodarczej

 

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH

PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 Dofinansowanie jest przyznawane na podejmowanie działalności gospodarcze

KONKURSY / PROJEKTY PODSTAWOWE

Wysokość wsparcia (pln)

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)

50 000

 premia [ryczałt]

 
O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

1.  Osoba fizyczna, która:

a)      Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

b)      Jest pełnoletnia,

c)     Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo

2.   Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo

3.   Jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie spółka cywilna warunki określone powyżej w pkt 1 (osoba fizyczna) powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

W przypadku podejmowania działalności gospodarczej kosztów kwalifikowalnych nie określa się.

Pomoc finansowa przyznawana jest w formie PREMII [ryczałtu] w kwocie 50 000 PLN. 
Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:
1.   Pierwsza transza pomocy obejmuje 70% kwoty przyznanej pomoc,
2.  Druga transza pomocy obejmuje 30% kwoty przyznanej pomocy i wypłacana, jest jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznes planem.

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy, beneficjent składa w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy. Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy; 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Utrzymanie firmy – minimum 2 lata od otrzymania płatności końcowej na konto.   Utworzenie minimum 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie) i utrzymanie go przez minimum 2 lata od otrzymania płatności końcowej (chyba, że biznesplan wydłuża ten okres).

Dofinansowanie na podejmowanie działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli:

1. Podmiot ubiegający się jej o przyznanie: 

a)    Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

b)     W okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – i temu podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie, 

c)     Ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (oddziały powiatowe ARiMR); w przypadku, gdy projekt będzie realizowany przez spółkę cywilną – numer identyfikacyjny został nadany jednemu ze wspólników albo spółce.

Operacja (projekt) może być realizowana, jeżeli:

1.  Nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,

2.  Będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

3.  Projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

4.  Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy;

5.  Operacja będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

6.  Beneficjent wykaże, że:

a)      Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,

b)      Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub

c)      Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną

Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana, jako

1.  Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2.  Górnictwo i wydobywanie;

3.  Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i wydobywanie;

4.  Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5.  Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej ;

6.  Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych ;

7.  Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych;

8.  Produkcja metali ;

9.  Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli;

10.  Transport kolejowy i lotniczy;  

11. Gospodarka magazynowa.

DO POBRANIA